Posledná aktualizácia: 1. august 2018

Vo Ferticent s.r.o. (ďalej len „Ferticent“) rozumieme, že ochrana osobných údajov je dôležitá pre našich používateľov a zákazníkov. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako budeme zhromažďovať a používať osobné informácie, ktoré nám poskytnete, keď používate webovú stránku www.ferticent.com (ďalej len „stránka“). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú výhradne na stránku. Nevzťahujú sa na žiadnu inú lokalitu, produkt alebo službu spoločnosti Ferticent, jej pridružených spoločností alebo zákazníkov.

Tým, že pristupujete na stránku súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak so zásadami nesúhlasíte, Ferticent si vyhradzuje právo neposkytovať služby prostredníctvom stránky a neposkytnúť Vám stránku na používanie. Vyhradzujeme si tiež právo podľa nášho uváženia meniť, upravovať, pridávať alebo odstraňovať časti týchto zásad ochrany osobných údajov a takéto zmeny budú zverejnené na stránke.

Stránku spolu s celým jej obsahom vlastní alebo kontroluje spoločnosť Ferticent s.r.o., Ulica Sv. Vincenta 4, 821 03 Bratislava, Slovensko.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Na poskytovanie našich služieb môžeme zhromažďovať a spracovávať určité osobné informácie, ktoré nám dobrovoľne odošlete, napríklad prostredníctvom nášho E-shopu, kontaktných stránok alebo e-mailom. Dbáme na to, aby sme tieto informácie zabezpečili a zabránili neoprávnenému prístupu alebo nezákonnému používaniu týchto informácií, ako je uvedené v časti „Bezpečnosť“ nižšie.

Osobné informácie, ktoré nám môžete poskytnúť, môžu zahŕňať vaše meno, adresu, dátum narodenia, pohlavie, e-mailovú adresu a / alebo číslo mobilného telefónu.

NEOSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Keď navštívite stránku, môžeme automaticky zhromažďovať určité neidentifikujúce informácie o vás, ako napríklad typ prehliadača alebo operačného systému zariadenia, ktorý používate, názov domény webovej lokality, z ktorej ste sa k nám pripojili, preferovaný jazyk, ktorý ste vybrali. Môžeme zhromažďovať aj informácie zozbierané od našich používateľov (napríklad počet používateľov v konkrétnom regióne alebo s osobitnými charakteristikami).

POUŽITIE INFORMÁCIÍ

Informácie, ktoré zhromaždíme o vás alebo nám poskytnete, budú použité na poskytovanie našich služieb.

Okrem toho môžeme použiť Vaše osobné údaje:
– Ak chceme odpovedať na Vaše priame otázky.
– Poskytnúť Vám upozornenia o Vašej schôdzke, liečbe, zákroku.
– Na pridanie do zoznamu potenciálnych klientov, na ktorých sa môžeme z času na čas obracať.
– Svoj súhlas s používaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním na reception@ferticent.com. V takom prípade však môže nastať že nebudeme môcť ďalej vykonávať dohodnuté služby.

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

Môžeme zverejňovať a uvádzať na trh agregované informácie o používateľoch našich služieb a agregované informácie zozbierané prostredníctvom našich služieb, ktoré neidentifikujú žiadne osoby bez obmedzenia.

Vaše osobné údaje zdieľame iba spôsobmi ktoré sú uvedené nižšie. Ak vyslovene nesúhlasíte s niektorými typmi použitia, musí sa táto žiadosť vyrozumieť pri počiatočnom súhlase keď sa od vás zhromažďujú osobné údaje, alebo nám musí od Vás prísť špeciálna žiadosť.

Môžeme zverejniť Vaše osobné údaje:

– Pre našich zamestnancov a webmasterov.
– Na naše dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti.
– Na splnenie špecifického účelu, o ktorý ste sami požiadali pri vyplnení údajov.
– Na dodržanie súdnych príkazov, zákonov alebo právnych postupov, vrátane odpovedí na akúkoľvek vládnu alebo regulačnú žiadosť.
– Na presadzovanie alebo uplatňovanie našich obchodných podmienok vrátane podmienok účtovania a inkasa.
– Na preskúmanie podozrenia z podvodu, obťažovania alebo iného porušenia akéhokoľvek zákona, pravidla alebo predpisu alebo pravidiel pre stránku.

SÚBORY COOKIES

Na Vašom zariadení alebo pevnom disku môžeme umiestniť malé súbory dát známe ako „súbory cookies“ alebo podobné typy súboru, s cieľom uľahčiť a zlepšiť komunikáciu a interakciu so stránkou. Pravidlá o týchto súboroch spolu s ďalšími informáciami máme uvedené v sekcií o súboroch cookies.

BEZPEČNOSŤ

Zaviedli sme technické a organizačné opatrenia primerané riziku na ochranu Vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou alebo zmenou a neoprávneným zverejnením alebo prístupom (kontrola formulárov, zabezpečené uloženie informácii, a.i.). Vzhľadom na otvorenú povahu internetu však nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek poskytovaných informácií online.

UCHOVÁVANIE DÁT

Vaše osobné údaje uchovávame, ak ste ich poskytli na stránkach, a to tak dlho, ako je Váš dotaz aktívny (podľa nášho uváženia), a primeranú dobu potom, alebo ak je to možné, tak dlho, kým zostanete v našom marketingovom zozname. Vaše osobné údaje si môžeme uchovať aj na dlhšie obdobie na základe našich legitímnych záujmov o poskytovanie našich služieb pre Vás alebo podľa potreby na splnenie našich zákonných povinností, na riešenie sporov a na presadzovanie našich dohôd. Aj keď vymažeme niektoré alebo všetky Vaše osobné údaje, môžeme aj naďalej uchovávať a používať zhromaždené súhrnné alebo anonymné údaje, ktoré už boli zhromaždené, aby ich už nebolo možné použiť na osobnú identifikáciu a / alebo anonymizovať alebo agregovať. Upozorňujeme, že nezodpovedáme za únik Vašich údajov v dôsledku chýb alebo neoprávnených činov tretích strán.

OSTATNÉ STRÁNKY

Pre vaše pohodlie vám môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán zo stránky. Nie sme zodpovední za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo obsah týchto webových stránok tretích strán. Keď sa odpojíte od našich stránok, budete tak pokračovať na stránky tretích strán na vlastné riziko. Odporúčame Vám prečítať si pravidlá a podmienky každej navštívenej webovej stránky.

SOCIÁLNE SIETE

Stránky sa môžu integrovať so službami sociálnych sietí. Nekontrolujeme tieto služby a nie sme zodpovední za spôsob, akým fungujú. Zatiaľ čo Vám môžeme poskytnúť možnosť používať takéto služby v súvislosti s našimi stránkami, robíme to len pre spríjemnenie a zlepšenie nákupného procesu a rovnako ako Vy, spoliehame sa na tieto služby tretích strán, aby fungovali správne a spravodlivo.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA MALOLETÝCH

Naša stránka je určená pre používateľov od 16 rokov a starších. Nebudeme vedome zbierať informácie od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov. Ak budeme informovaní o tom, že sme dostali takéto informácie alebo akékoľvek informácie, ktoré sú v rozpore s týmito zásadami ochrany osobných údajov, vyvinieme primerané úsilie, aby sme tieto informácie našli a odstránili z našich záznamov. Výnimkou ktorá umožňuje uchovanie údajov osôb mladších ako 16 rokov je udelenie rodičovského súhlasu v štátoch EÚ, pokiaľ členský štát EÚ neuplatňuje dodatočný zákon znemožňujúci takéto uchovanie.

KOMUNIKÁCIA S FERTICENT

Poskytnutím e-mailovej adresy nám výslovne súhlasíte s tým, že od nás dostávate e-maily. Môžeme použiť e-mail na komunikáciu s Vami, na odoslanie informácií, ktoré ste požadovali, alebo na zasielanie informácií o ďalších poskytovaných službách. Vašu e-mailovú adresu nebudeme dávať tretej strane inak ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov (sekcia „Použitie informácií“ vyššie).

ŽIADOSŤ O VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak chcete, aby Vaše osobné údaje neboli zdieľané so žiadnou treťou stranou, alebo aby Vaše údaje boli zmazané z naších zoznamov, pošlite prosím e-mail na adresu reception@ferticent.com, v ktorom uvediete, že chcete tieto informácie vymazať. Nie sme však zodpovední za odstránenie Vašich osobných údajov zo zoznamov tretích strán, ktorým boli predtým poskytnuté Vaše informácie v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Zmazanie súborov cookies môžete zabezpečiť priamo Vy na svojom zariadení (odstránenie cookies z webového prehliadača), prípadne môžete dosiahnúť obmedzenie úpravou predvolieb webového prehliadača. Upozorňujeme, že zmazanie súborov cookies nie je na mnohých mobilných zariadeniach účinné. Na mobilných zariadeniach sa však prostredníctvom nastavení zariadenia dá často obmedziť zobrazovanie reklám.

SIGNÁLY „DO NOT TRACK“

Nereagujeme na signály „do not track“ alebo podobné mechanizmy nastavené vo webovom prehliadači. Tieto signály majú používateľovi zabezpečiť zvýšené súkromie, avšak použitie osobných údajov alebo súborov cookies je stále možné a nie sme viazaní obmedzovať naše služby.

PRÁVA SÚVISIACE S NARIADENIAMI EURÓPSKEJ ÚNIE (GDPR)

Ak ste rezidentom Európskej únie, máte určité dodatočné práva týkajúce sa Vašich osobných údajov podľa nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len „nariadenie GDPR“), vrátane nasledujúcich:

– Právo na prístup k Vašim osobným informáciám.
– Právo opraviť Vaše osobné údaje, ak sú nesprávne alebo neúplné.
– Právo na vymazanie Vašich osobných údajov („právo na zabudnutie“), ak sú splnené určité podmienky.
– Právo na odstúpenie Vášho súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov kedykoľvek (ak je naše spracovanie založené na súhlase).
– Právo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov (ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch).
– Právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
– Právo na prijímanie Vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a právo na odovzdanie Vašich osobných údajov inému príjemcovi bez prekážok od nás (prenositeľnosť údajov).
– Ak sa nachádzate v Európskej únii a ste alebo ste boli našim zákazníkom, môžeme Vám poslať marketingovú komunikáciu založenú na našich legitímnych záujmoch, pokiaľ neuplatníte Vaše právo na odmietnutie takejto komunikácie.
– Ak sa nachádzate v Európskej únii, nikdy nebudeme zdieľať Vaše osobné informácie s treťou stranou na marketingové účely tretej strany, ak nás o to výslovne nepožiadate.

Môžete nás kontaktovať na reception@ferticent.com s cieľom uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv. Môžeme od Vás požadovať konkrétne informácie na potvrdenie Vašej totožnosti a za určitých okolností môžeme účtovať primeraný poplatok za prístup k Vašim osobným informáciám. Okrem toho, ak sa domnievate, že naše spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Vašimi právami na ochranu údajov v rámci GDPR a Vaše námietky sme dostatočne neriešili, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov